Nisi ga pustil v oblasti smrti

Zvrst: 

»NISI  GA  PUSTIL  V OBLASTI  SMRTI«

 

Po padcu Bog človeka ni zapustil. Nasprotno. Bog ga pokličein mu skrivnostno oznani zmago nad zlom in dvig iz padca. To mesto Prve Mojzesove knjige so poimenovali »protoevangelij« ker je to prvo oznanilo odrešujočega Mesija, oznanilo o boju med kaćo in ženo in o končni zmagi enega izmed njenih potomcev.

 

 

+ Glavič Karel, Dana

+ moža Franca

+ brata Franca

++ starše Štefana in Katarina

++ Štefana in Marija

+ priajteljica Danila

++ Brodnik

++ Drobnič

++ Markoč

+ Alojz Mestek

+ Bedič Agneš

+ Bedič Koloman

+ Zupanc Anton

+ Zupanc Meena

+ Skubic Jože in Marija

+ Skubic Jože ml.

++ Kocjanove

++ Erjavec

++ Golobič

++ Oven

++ Potokar

++ starše Rebolj

+ brata Rebolj

+ Jože Garvas

++ starše Hiti

+ Tončka Gruden

+ Hiti Ivan

++ starše Bedenčič

+  Marija Smole

++ Smoletove

++ za vse sorodnike

+ Toni Majda

+ Jožefa Pene

+ Jože Pene

+ Jožef Pene

+ Đini Špolar

++ rodbino Pene

+ Silva Zagorc Pene

+ Karel Skubic

++ starše + Alojz Tomažič

++ starše Buh in ++  brate Peče

+ Marija Repar

+ Frančiška Zevnik

+ Silva Čessnik

+ Francka Tekavec

++ starše Gruden

++ hčerki Ana in Slavka

+ Alojzija Kogovšek

++ starše Pucihar

+ sin Jože, Pavla Kolenc

++ starše Ipavec

++ hči Mimi in sin Tone

+ Mitja Cugelj

+ Janez Oblak

+ Lojze Valentinčič

++ starše Gruden

+ sin France

+ Lojze Tome

+ hči Ivica

++ starša Škufca

+ Sašo Habjan

+ Janez Ščavničar

+ Lidija Kotar

+ Ivanka Koritnik

+ Mikulčič Roman

+ Etling Renato

++ Kladnik

++ Mikulčič

+ Janez, Ana Menard

+ Lampič Vinko, Marija

+ Poje Drago st.

+ Jamnik Janez, Frančiška

+ Matjaž Joži in Janez

+ Jožef in Jožefa Menard

+ Jože Menard

++ Tancek

+ Antonija Štrubelj

+ Vincencij Štrubelj

++ Štrubelj

+ Jožica Petrič

++ Bolta

++ Strgar

+ Janez Strgar

+ Marija Lani

+ Karel Lani

+ brat ++ starše Štajnar

++ brate in starše Cigale

++ Kastelic

++ Rajšp

++ Fluher

++ Marolt

++ Erjavec

++ Zupančič

+ Francka Tekavec

+ Alojzij Valentinčič

++ starše Gruden – Klanec

+ brata France in Alojzij

++ Angela, Franc Erjavec

+ Ladislav Pečnik

+ Bogomir Pirečnik

++ starše Serajnik

+ Zdenka Serajnik

++ Samec Janez in starrše

+ Dolinšek Jože

+ Ančka in Tone Švigelj

+ Janez Zakrajšek

++ starše, brata , sestri Zakrajšek

++ starše in brata Janežič

+ Alojzij Goršič

++ starše Kastelic V.v.

+ Smiljanič Tjaša

++ Stanislčav, Antonija Bozja

+ Ana Špolar

+ Stanislav Drobnič

+ Drobnič Anton Marija

+ Petra Miiler

+ Jožica Perčič

+ Alojz Štrubelj

+ Cilka Kern

+ Angelca Ocepek

+ Erce Francka

+ Marjan Bavdek

+ Intihar Jože

++ starše Intihar

+ Janez Kosednar

++ starše Okoren

+ Okoren Anton

++ starše Dolinšek

+ brata Dolinšek

++ starše, sestre, brata Tomšič

++ starše in brata Gruden

+ Ursi Gruden

+ Metod in Perka Gruden

+ Silva in Ernesta Česnik

+ Karel Cvet

++ Gričar

+ Jožef Glad

++ Glad

++ družino Rožič

+ Petra Konda

++ Žitnik

++ Zajec

++ Erjavec

+ Anica Lah

+ Milena Vencelj

++ vaščane Gumnišča

+ Jože Kočar

+ Leopold Babnik

+ sin Leopold Babnik

++ Tominčeve

++ Dragar

++ Štefancove

++ Oberstarjeve

+ Janez Marucelj

+ Frančiška Marucelj

+ Boštjan Bučar

+ Amalija Bučar

+ Stane Buč

++ Golobič

++ Papeževe

++ mama Gabrijela

+ stara mama Jožefa

+ Anton Krivec

+ Rozalija Krivec

+ Metka Primc

+ Mateja Belcijan

++ starše, brate, sestra Živanovič

++ starše, brate Babnil – Pleše

++ starše in teto Okoren

++ starše in brata Rus

++ Belcijan

++ Godec

Spomnimo se jih v molitvi!

 

 

 

Molimo za Slovenijo – svet katoliških laikov Slovenije

Vsi se zavedamo, da sta se slovenski narod in Cerkev na Slovenskem znašla v nezavidljivem položaju – socialne krize, katoličani izpostavljeni zasmehovanju in tudi razdori v naših lastnih vrstah. Sejejo med nami kal nezaupanja in strahu. Gotovo so to trenutki, ko se moramo povezati med seboj in dvigniti roke k Bogu v molitvi. Tudi v tem brezizhodnem položaju bomo z božjo pomočjo dosegali uspehe, če bomo z Gospodom. Izdali smo podobice z molitvijo za našo domovino. Pridruži se molivcem za domovino.

Nikodemovi večeri 2013

Z Nikodemovimi večeri želimo obiskovalce opogumljati za doseganje sprememb in zavzemanje prave meje med spreminjanjem in sprejemanjem na osebnem področju /kako in zakaj živim/ v Cerkvi in družbi. Občutek imamo, da mnogi ostajajo na mestu kljub vsem vloženim naporom. Nikodemovi večeri bodo letos od 11 do 21.11.  2013 v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani, Poljanska 4; ob 19.3o. Več o tem preberite na http: //www.unipas.si 

 

Zakonska skupina – srečanje v ponedeljek ob 20 uri v zakristiji.

 

Zahvala ob zahvalni nedelji

Z bogoslužjem nedeljske sv. maše in zahvalno pesmijo smo izrazili hveležnost dobremu Bogu, ki skrbi za nas na vsakem koraku in nam razodeva svojo ljubezen. Iz te ljubezni pa raste tudi naša ljubezen drug do drugega, do skupnosti Cerkeve in tudi do drugih skupnosti. Zahvala gre tudi vsem dobrotnikom v skrbi za dušnega pastirja in za ljubezen do naših božjih svetišč, kjer prebiva Bog v naši sredi. Bog plačaj!

 

Maše za rajne sestre in brate

V dveh zadnjih številkah so napisani bratje in sestre, ki jih priporočamo v spomin in molitev, posebno, da se jih bomo spomnili pri daritvi sv. maše. To je tudi izraz naše vere in ljubezni do rajnih. Niso umrli, temveč so živi. V tem letu bomo darovali v ta namne 20 svetih maš. Lepo vabljeni k maši, ko bodo oznanjene. Tudi doslej ste to lepo pokazali, ko ste v večjem številu prišli k maši za rajne priporočene v molitev. Hvala za maše.

 

Godovi in mašni nameni 11.11. – 17. 11. 2013

 pon. Martin......................za + Janez Blatnik, ob 18 uri

tor.  Jozafat........................za ++ priporočene v molitev, ob 18 uri

sr.    Stanislav....................za + Avgust Dragar, ob 7.3o zj

čet.   Nikolaj......................za + Kajetan More, obl. ob 19 uri na Gum.

pet.  Albert.........................za + Rozalija Strle, ob 18 uri

sob.  Otmar.........................za + Marija Skubic, ob 18 uri

ned.  33 ned. med letom......ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                            ob 10 uri za + Mimi Samec

 

Tečaj za zakon – od 11.-15. 11. Ljubljana Krekov trg 1; ob 19.3o.

 

V nedeljo 17.11. boste lahko kupili Vincencijev koledar.