Župnijski pastoralni svet

Moč verige je enaka moči posameznega člena,
moč skupnosti se odraža v povezanosti delovanja posameznikov. (fj)

Župnijski pastoralni svet v župniji Škofljica deluje od ustanovitve leta 1976. Zastopanost celotne župnije je zagotovljena z volitvami po geografskih področjih in izbiro predstavnikov pevcev, mladih, Karitas, ključarjev in skavtov, ki povezujejo delovanje posameznih skupin v župnijskem občestvu. ŽPS je posvetovalno telo, ki nudi župniku oporo pri njegovem zahtevnem delu.

Da bi bilo opravljanje nalog lažje, smo člani razdeljeni v sledeče delovne skupine:
- komisija za oznanjevanje,
- komisija za liturgijo,
- skupina za prireditve,
- skupina za družino,
- skupina za mladino in katehezo

Tajništvo poskuša biti župniku v pomoč za pripravo sej, vodenje zapisnikov in podobna opravila.

Člani ŽPS imamo letno 6 do 8 sej na katerih obravnavamo tekočo problematiko. Seje začenjamo s krajšo molitvijo, nadaljujemo pa s pregledom zapisnika in zadanih nalog. Vodilno temo posamezne seje običajno pripravi eden od članov, diskusijo o njej pa izvajamo v dveh ločenih skupinah, ki poskušata odgovoriti na zastavljena vprašanja. Ob koncu soočimo naša mišljenja in poskušamo aktualno temo obravanavati z vidika naše župnije.

Smernice delovanja ŽPS zajemamo v Našem poslanstvu. Trudimo se, da seje potekajo v prijateljskem vzdušju, prav tako si medsebojno pomagamo ob večjih prireditvah, da posameznikih niso preobremenjeni.

V februarju letošnjega leta so bili v vseh župnijah v Sloveniji s petletnim mandatom izvoljeni novi župnijski sveti . Izvoljeni člani, v tej sestavi nas je 23, smo prejeli potrditev izvolitve od nadškofa Urana. Po izvolitvi smo se srečali dvakrat.

Pripravil Franci Jurkovič