Sodelovati - delovati v župniji

Zvrst: 

 

 

SODELOVATI – DELOVATI  V  ŽUPNIJI

 

Danes je potrebno solidarnost razumeti v svetovnih razsežnostih, saj je svet postal »mala vas« /prim. KKC 2438/. Človeštvo zato najbolj ogrožajo tisti, ki imajo v rokah vzvode moči in jih usmerjajo po načelih egoističnega  koristoljubja in preračunljivosti, s čimer se oblikujejo strukture zla, kultura smrti in mednarodna zarota proti življenju. Odločitev za temu nasprotno  kulturo življenja in družbo solidarnosti tako pomeni, da je potrebno na eni strani spoštovati posameznika kot osebo, na drugi strani pa ga razumevati kot bistveno družbeno bitje, ki ne more preživeti brez solidarnosti drugega. Kristjani kot posamezniki in kot skupnost smo poklicani, da s čutom odgovornosti za sočloveka in celotno človeštvo odkrivamo in pomagamo blažiti največje rane sodobne družbe tudi po poti institucionalnih in strukturnih sprememb (prim. CS 90). Cerkev vedno podpira vse tiste pobude, ki prispevajo k vedno večjemu medsebojnemu razumevanju in sodelovanju vseh prebivalcev našega planeta za skupno dobro.

Nedeljsko in praznično bogoslužje je bogoslužje vsega občestva, zato naj bodo vanj vključene vse skupine. To bogoslužje lahko zaobseže tudi tiste, ki iz tehtnega razloga ne morejo biti navzoči in so zato vanj vključeni preko radijskih in televizijskih sprejemnikov. Čeprav gre pri spremljanju prenosa svete maše in drugih svetih opravil podobno kot pri dejanskem  liturgičnem obhajanju za dejanje vere, je to dejanje vere osredotočeno zgolj na rast osebne pobožnosti, medtem , ko je

razsežnost občestvenosti v veliki meri okrnjena. Tisti, ki bi lahko sodelovali pri občestvenem liturgičnem obhajanju evharistije in s tem tudi javno izpričevali svojo vero, pa se zatekajo k spremljanju maše prek radijskih in televizijskih zaslonov, ne izpolnjujejo nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1247 in 1248). Za tiste, ki dejansko ne morejo biti pri maši (bolni in ostareli) in jih nedeljska zapoved ne veže, je takšno sodelovanje v duhu in resnici pravi blagoslov za dušo. To še posebej velja, če se temu pridruži velikodušna usluga izrednih delivcev obhajila, ki bolnikom prinesejo evharistijo in jim posredujejo pozdrave in občutek solidarne povezanosti z vsem krščanskim občestvom.

Veljavna liturgična navodila dajejo dovolj prostora  za ustvarjalnost, lažje pa jih bo upoštevati, če bo župnija imela liturgično skupino, ki bo skupaj z duhovnikom pripravljala nedeljsko bogoslužje ter druga sveta opravila. Dobro pripravljeno bogoslužje bo vernike privedlo »k tistemu polnemu, zavestnemu in dejavnemu sodelovanju  pri bogoslužju, ki ga od njih zahteva že narava bogoslužja in do katerega ima krščansko ljudstvo v moči krsta pravico in dolžnost.«(B 14).

Družina, domača cerkev je nenadomestljiva  za rast otrok  v veri, zato je glavna nosilka uvajanja otrok v krščansko življenje. Družina uresničuje poslanstvo uvajanja otrok v krščanstvo predvsem z dobrim verskim in moralnim zgledom staršev in drugih članov, zato otrok ne krstimo, razen v smrtni nevarnosti, brez privolitve in sodelovanja vsaj enega od staršev /prim. ZCP. Kan.868&2/.

Če starši, ki prosijo za krst majhnega otroka, odklanjajo celo sodelovanje pri pripravi na krst ali svojih starejših otrok  ne pošiljajo k verouku, krst odložimo.

Sv. Duh, ki deli svoje darove »vsakemu posebej, kakor hoče« (1Kor 12,11), vsakega člana Cerkve pripravlja in usposablja, da v skladu s svojimi darovi živi in prevzema tisto poslanstvo, h kateremu je poklican. Različni darovi posameznih stanov v Cerkvi so njeno temeljno bogastvo, izziv  in vabilo za sodelovanje v občestvu, ki je temeljna naloga kristjanov. Le živo občestvo  je uresničitev Božjega odrešenjskega načrta, je vidno znamenje Božje prisotnosti v svetu.

Vloga laikov v Cerkvi ni zgolj pomoč duhovnikom: laiki imajo v moči splošnega duhovništva lastno poslanstvo za delovanje v svetu  in Cerkvi, kar jim hierarhična Cerkev tudi priznava. Njihovo sodelovanje na Cerkev v prihodnosti še pospešuje.

V pripravi na obisk Fatimske božje matere

Posvetitev ni le enkratno dejanje. S svojim življenjem jo vsak dan znova potrjujemo in obnavljamo. V litanijah Srca Jezusovega imenujemo Jezusovo Srce »žareče ognjišče ljubezni« ter »dobrote in ljubezni polno«. Ob njegovem Srcu lahko naše srce zopet zažari v ljubezni, se napolni z dobroto in ljubeznijo, zahrepeni po svetosti ter začne nesebično ljubiti. »Mislim, da se ne bo mogel pogubiti nihče, kdor bo Jezusovo srce častil in se mu posvetil.«

Posvetitev nas usmeri v ljubezen do bližnjega. Naš apostolat je najprej apostolat molitve in žrtve ter zglednega krščanskega življenja, v izpolnjevanju božjih in cerkvenih zapovedi. Molili bomo za rast božjega kraljestva v dušah. V ta namen bomo sprejeli vase tudi odpovedi in žrtve. Predvsem bomo vsak dan voljno nosili  svoj križ ter tako zadoščevali Jezusovemu in Marijinemu srcu za svoje grehe in grehe vsega človeštva.

Kdor se ne čuti dovolj pripravljenega, da bi se posvetil Presvetima Srcema, lahko v mesecu maju nadaljuje s pripravo  na posvetitev in jo opravi ob obisku milostnega kipa Marije iz Fatime, 7 junija zvečer v naši župniji ali ob kakšni drugi priložnosti, ko se bo čutil za to pripravljenega. Tudi otroke vabim, da bi se ta večer izročili in posvetili Marijinemu srcu 7.6. ob 19 uri. Na to posvetitev se skupaj pripravljamo vsak večer pir šmarnicah, kamor vabim vse otroke in tudi druge.

 

Liturgična komisija

Čas, ko bomo Fatimsko božjo mati sprejeli se vedno bolj približuje. Res, da smo se o nekaterih stvareh že pogovorili, nismo pa naredili sklepov in zaključkov. Zato vas prosim, da se ponovno srečamo in se še dogovorimo kaj nam je storiti za ta sveti dan, ko bo pri nas na obisku Mati božja. Zato prosim voditelja, da si izbere dan za srečanje. Moramo stvari dokončno doreči!!

 

Skupina za prireditve pri ŽPS

Tudi letos želimo, da bi se na župnijski dan dobro pripravili, da bi se naše bratstvo, poznanje, naši odnosi pa tudi veselje utrdilo, da smo verni, da živimo drug z drugim in drug za drugega, čeprav današnji svet takemu življenju nasprotuje. Imamo veliko priložnosti v verskem življenju da se srečujemo in povezujemo. Nevarnosti, ki grozijo

današnjemu človeku, so zapiranje v ozek krog, navezanost na medije, velika vpreženost v delavnost, delovni čas zasužnjuje ali pa tudi šolski sistem, ko ti jemlje celo proste dneve. Vedno več je ljudi, ki so zaposleni ob »nedelavnih dneh« /sobota, nedelja/. Naša naloga je, da taki drži – delu nasprotujemo. Z župnijskim dnevom vam želimo obogatiti vaš dan in  se skupno radovati – Gospod je velik. V sredo zvečer imamo ponovno srečanje. Dragi farani z vašo pomočjo in prostovoljnimi darovi pa bomo tudi letos pripravili mikavni srečelov. Kadar vam bo mogoče, lahko oddaste svoje darove v župnišču. Hvala vsem darovalcem za 27 župnijski dan, ki ga bomo obhajali z geslom VERA ŽIVI Z DOBRIMI DELI – namenjeni bodo za sodobno opremo naših učilnic. Hvala.

 

Seja ŽPS – v četrtek 19. maja

Služenje dokazuje, da smo osvobojeni nadležnosti svojega ega. Dokazuje da smo odgovorni za druge. In služi lahko vsak z dejanji, ki se mogoče zdijo majhna, ki pa so v resnici velika, če jih delamo iz pristne ljubezni. Pogovarjali se bomo o poklicanosti. Vsi smo poklicani od Boga. Kakšen je naš odgovor? Vabljeni na sejo ob 20.3o. Pripravi Peter Kolenc.

 

Godovi in mašni nameni 16.5. – 22.5. 2016

pon. Marija ………za + Janez Škarja, obl. ob 19 uri

tor.   Jošt……za + Franc, Marija, Primož Erjavec, ob 19 uri

sr.    Janez…….za ++ priporočene v molitev, ob 15.3o dom

                          za ++ starše Boben in Iskra, ob 19 uri

čet.  Krispin…..za žive in mrtve vaščane G. Blata, ob 19 Gum

pet.  Hilarij…….za * Boža  Marinček, obl. ob 19 uri

sob.  Timotej…..za + Ludvik Križman, ob 19 uri

ned.   Sv. Trojica… ob 8 uri za žive in mrtve farane

                                 ob 10 uri za sosesko Gumnišče

 

Vabljeni v nedeljo na žegnanje na Gumnišče ob 10 uri

Otroci vrnite spričevala, da jih boste lahko prejeli, konec maja.

Slike in ploščke prvega sv. obhajila dobite v pisarni.